De “verborgen verantwoordelijkheden en risico’s” voor vastgoed eigenaren

 In Nieuws

Veel partijen in Nederland hebben vastgoed in hun bezit. Naast de particulier met eigen woning bezit, zijn er veel partijen die vastgoed in hun bezit hebben om uiteenlopende redenen.

Wet en regelgeving voor vastgoedeigenaren

Voor vastgoed eigenaren zijn er veel meer wetten en verplichtingen dan de meeste partijen zich realiseren. Onbekendheid met alle wetten en regels is een groot risico voor vastgoed eigenaren. In dit artikel wordt een korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste bronnen die vastgoedeigenaren kunnen raadplegen als zij meer willen weten over de wetten en plichten waaraan zij moeten voldoen.

Woningwet

Professionele partijen met vastgoed bezit hebben andere redenen waarom zij eigenaar van vastgoed zijn. Vooral financiële opbrengsten op korte of lange termijn en het huisvesten van primaire bedrijfsprocessen zijn de belangrijkste redenen waarom er eigendom van vastgoed is. Over het algemeen weten vastgoed eigenaren wel dat zij verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed. Maar hoever die verantwoordelijkheid gaat is voor veel vastgoed eigenaren nog steeds een “verassing”. In de woningwet, artikel 1a, wordt een brede omschrijving van gegeven:

Artikel 1a woningwet

De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent het onderzoek.

De verantwoordelijkheid in de wet heeft een zeer ruime betekenis en lijkt onbegrensd. Bij een calamiteit kan al snel gezegd worden dat er gezondheid of veiligheid risico of schade is. Voor vastgoedeigenaren en voor partijen aan wie het beheer is toevertrouwd, is het van belang om alle facetten van het vastgoed te kennen en inzichtelijk te hebben. In artikel 1b van de woningwet is een belangrijke passage voor gebouweigenaren. In dit artikel is een verbod opgenomen voor het gebruik van een bouwwerk als dit niet minimaal voldoet aan het bouwbesluit 2012(5).

Bouwbesluit 2012

In het bouwbesluit van 2012 zijn een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd die van belang zijn voor vastgoed eigenaren. In het bouwbesluit worden niet alleen zaken beschreven voor nieuwbouw. Het bouwbesluit heeft betrekking op al het vastgoed, dus ook bestaande bouw. Voor vastgoed eigenaren is het belangrijk dat zij de bepalingen van het bouwbesluit ook toetsen aan het bestaande vastgoed.

Als vastgoedeigenaar moet u er voor zorgen dat uw vastgoed minimaal voldoet aan de artikelen in de woningwet en dat het voldoet aan het bouwbesluit 2012. Daarvoor is het van belang dat alle relevante gebouw- en gebruik informatie inzichtelijk is en dat het voortdurend getoetst. Deze toetsing heeft dus niet alleen betrekking op de het gebouw allen, maar ook het gebruik. Bij verhuur van het vastgoed, moet de gebouweigenaar of de partij die voor de verhuur zorgt, er voor zorgen dat zijn huurder zich ook aan deze voorschriften houdt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het inventariseren van alle gebouwinformatie, het toetsen van het gebruiken en het afstemmen van al deze informatie aan de geldende wetten en regels, vraagt om een gedegen databeheer en management. Voor dit datamanagement wordt steeds vaker gebruik gemaakt van databeheer systemen. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Bij het beheren van gebouwdata en gegevens van de gebruiker, is het van belang dat de data systemen voldoen aan deze AVG.

 

Bronnen voor dit artikel:

CBS

Woningwet

Bouwbesluit

Autoriteit persoonsgegevens