vervolgpagina_topgraphic_1140

Wat is ons doel

Certus stelt zich als doel om op een onafhankelijke wijze, binnen de geldende wet en regelgeving, de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu, bij haar opdrachtgevers te optimaliseren met als doel de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit wordt bereikt door op maatschappelijke, verantwoorde en transparante wijze met de opdrachtgever de balans te bepalen tussen investeringen enerzijds en baten anderzijds.

De kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu, oftewel de betrouwbaarheid van de bebouwde omgeving, kan gewaarborgd worden door middel van periodieke inspecties, preventieve adviezen, opleidingen, instructies en inrichting van een goede organisatorische verantwoordelijkheid. Hoe meer informatie-uitwisseling tussen u en ons, hoe beter wij ons werk kunnen doen.

Hoge betrokkenheid bij onze opdrachtgevers is voor ons vanzelfsprekend. Dit proberen wij te bereiken door regelmatig contact met u, waarbij informatie-uitwisseling met partners en instanties over bijvoorbeeld wet en regelgeving, opgedane ervaringen, etc. plaats moet vinden. Om intensieve betrokkenheid te behouden zal er regelmatig feedback zijn naar alle partijen. Dit kan voor zover het vastgoed betreft, zowel bij nieuwbouw, verbouw, aanbouw als bestaande bouw(projecten).

Eén van de uitgangspunten van onze dienstverlening is dat niet zichtbare onveilige situaties voor medewerkers, cliënten en of bezoekers bloot gelegd worden. De samenhang van deze ogenschijnlijk losse patronen is uiteindelijk weer maatgevend voor de mate waarin een gebouw veilig bevonden kan worden. Een RI&E is daar een goede start voor.

Wetgeving:

De wetgever is duidelijk over aansprakelijkheid: als eigenaar en gebruiker van een gebouw bent u aansprakelijk voor schade. Tenzij het gebouw wordt gebruikt door een andere gebruiker dan is er sprake van een gedeeltelijke aansprakelijkheid.
Het Nederlandse recht kent voor gebouwen de zgn. “risico aansprakelijkheid”.
Dat wil zeggen dat eigenaren van gebouwen aansprakelijk zijn voor de schade die door een gebrek aan een gebouw wordt veroorzaakt. Onder gebouw vallen ook “bestanddelen” van een gebouw, zoals liften of gevel onderhoudsinstallaties.

Er is sprake van een gebrek indien het gebouw en/of de bestanddelen niet voldoen aan de eisen die men daaraan stelt. Gebouwen en de er in opgenomen installaties moeten in ieder geval voldoen aan de Nederlandse Wetten en Besluiten.

De Nederlandse overheid hanteert diverse wetten en regels als het gaat om de veiligheid en gezondheid van gebouwen. Niet alle partijen die bij de veiligheid en gezondheid van een gebouw zijn betrokken, zijn echter op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.
Hierbij komt dat bij de wet is geregeld dat de werkgever (vaak de gebruiker van een gebouw), verplicht is de werknemer te beschermen. Dat beschermen is vrij breed opgevat: het betreft zeer uiteenlopende aspecten van een veilig gebouw, klimaat en omgeving, veilig kunnen werken, veilig gereedschap tot middelen waarmee wordt gewerkt.

Via Certus:

  • Bent u zeker van een aanvaardbaar risico.
  • Kunt u rekenen op professioneel advies.
  • Blijft u gefocust op uw hoofdwerkzaamheden.
  • Bespaart u tijd (en dus geld).
  • Krijgt u toegang tot een online vastgoed dossier.

Dit vraagt om dossiervorming Via Certus, een zekerheidspakket met vastgoed dossier. Hoe wij dat doen, neem contact met ons op!