De preventiemedewerker heeft u het al op orde?

Door preventie en arbozorg goed te regelen, kunnen werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving én voldoen zij aan de Arbowetgeving. Maar hoe pak je dat aan? Werkgevers en werknemers moeten samenwerken bij de uitvoering van het arbobeleid.

Het is in principe niet toegestaan om iemand van buiten aan te stellen als preventiemedewerker. Het is namelijk belangrijk dat een preventiemedewerker goed op de hoogte is van risico’s in je onderneming. Dat is beter gewaarborgd als het gaat om een werknemer.

Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf te organiseren. Hoe wij dat doen?

Regel het gemakkelijk Via Certus, neem hiervoor contact met ons op.

Taken van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één persoon aanwijzen als preventiemedewerker voor  de volgende taken.

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de  personeelsvertegenwoordiger over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren en of bewaken.

De preventiemedewerker Via Certus verricht bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Hij doet dit zelfstandig en onafhankelijk en kan ongevraagd adviezen geven. Bijvoorbeeld over risico’s die aanwezig zijn. Hierdoor kunnen werknemers veilig en gezond werken. Werknemers kunnen daarnaast bij hem terecht met vragen over arbo. Een ander woord voor preventiemedewerker is arbocoördinator.

Takenpakket uitbreiden:

Om een de preventiemedewerker Via Certus beter in te zetten kunt u naast de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker, zijn takenpakket uitbreiden. Denk hierbij aan het:

  • Bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen;
  • Controle op uitvoerende werkzaamheden van medewerkers en of derden welke voor de veiligheid en gezondheid van belang zijn;
  • Beheerder brandmeldinstallatie, de maandelijkse controle;
  • Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf;
  • Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening;
  • Geven van voorlichting over preventie aan collega’s.

De preventiemedewerker Via Certus kan bijvoorbeeld de bredere communicatie over gezond en veilig werken verzorgen. Om ervoor te zorgen dat het onderwerp gezond en veilig werken hoog op de agenda blijft, kan hij daarvoor elementen uit het plan van aanpak (voortkomend uit de RI&E) regelmatig communiceren via nieuwsbrieven en of bijeenkomsten.

Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.

De preventie medewerker Via Certus

Wat zegt de (Arbo)wet letterlijk over “de preventiemedewerker”?

Arbeidsomstandighedenwet artikel 13:
Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers.

Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen.

Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen.

De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun zelfstandigheid en van hun onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever.

Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aan de werkgever gezonden.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid.

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen bij werkgevers met niet meer dan 25 werknemers de taken in het kader van de bijstand ook worden verricht door de werkgever zelf, indien deze natuurlijk persoon is, of door de directeur indien de werkgever rechtspersoon is, indien deze personen beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. De werkgever krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. De preventiemedewerker werkt ook mee aan het plan van aanpak.

Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.

Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat hij er dagelijks te vinden is. Met zijn ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een actieve bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken. Praktische voorbeelden van beoogde risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door tillen. Ook vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let hij er op dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik.

Check hier zelf eenvoudig of u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.

Wat is het profiel van de preventiemedewerker en hoeveel tijd is er nodig?

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met veilig en gezond werken. Maar welke taken horen daar precies bij en hoeveel tijd gaat daar in zitten?

Om antwoord te geven op deze veel gestelde vragen ontwikkelde TNO een quickscan voor het Profiel voor Preventiemedewerkers. Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s een indicatie gegeven van het inhoudelijk profiel (taken, kennis en vaardigheden) en een indicatie van de tijdbesteding van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.

Quickscan profiel en urenbesteding preventiemedewerker >>>

Bron: Arboportaal; Inpreventie; Arbo-op-orde.zelfinspectie