Ondernemen is risico’s lopen, heeft u al een RI&E

Ondernemen brengt risico’s met zich mee; Het product of dienst waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet geen schade opgelopen worden in of aan uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, maakt u organisatie een goed rendement.

Kent u alle risico’s? voor u, uw personeel, derden en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel, derden en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Via Certus helpt u daar graag bij.

Hoe wij dat doen, neem hiervoor contact met ons op.


Plan van aanpak Via Certus:

Het uiteindelijke doel is het analyseren waar wat betreft veiligheid en gezondheid de verbeterpunten zitten. Tevens wordt er gekeken naar de organisatie en waar er verbeterpunten aangedragen kunnen worden.

Fase 1: Basis inventarisatie RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

In een voorbereidend gesprek zal worden besproken dat het in deze eerste fase gaat om een inventarisatie “wat is er?” Hier richten we ons op wat heeft u geregeld om minimaal te voldoen aan een veilig, gezond en verantwoordt beheer. Certus start met het in kaart brengen van alle aanwezige installaties, apparatuur, materialen en middelen in en om het gebouw. Hiervoor wordt naast een algemene of branche Ri&E ook een checklist gebruikt welke door Certus is ontwikkeld.

Fase 2: Verdiepte inventarisatie (Scope)

In deze fase wordt een opname gedaan op locatie, huidige situatie wordt beoordeeld aan de minimale eisen en getoetst aan de gewenste situatie Tevens wordt er gekeken naar wie waar verantwoordelijk voor is. Op basis van de inventarisatie zullen de geconstateerde feiten, omstandigheden en de daarbij behorende documenten worden beoordeeld. Wij volgen het basisprincipe; wat hebben we, wat moeten we, wat willen we en komt dit overeen.

Fase 3: Update naar een gewenste situatie.

Alle aanpassingen, offertes e.d. worden opgevraagd, daar waar het kan worden zaken geclusterd. Het realiseren van een jaarplanning van de uitvoerende maatregelen, hierdoor wordt contractbeheer inzichtelijk gemaakt.

Fase 4: Ontzorgen van u zorgen.

Om u verder te ontzorgen kunnen wij alle lasten van u overnemen. In deze fase kunnen wij voor u het beheer regelen om u zoveel mogelijk uit de hand te nemen. Hiervoor bieden wij u ons zekerheidspakket op maat aan.

Hoe wij dat doen, neem hiervoor contact met ons op.


Integrale veiligheidsinspectie Via Certus

Naast de bekende (Arbo) RI&E beiden wij als dienst een integrale veiligheidsinspectie. www.integrale-inspecties.nl

Naast de genoemde zaken welke uit een verdiepte (Arbo) RI&E komen, is het uitgangspunt een verhoging van de veiligheid van mens, gebouw en omgeving.

Door een integrale inspectie en een continu proces op het beheer, realiseert u:

  • Minder schade (aansprakelijkheid)
  • Minder verzuim door ongevallen
  • Minder faalkosten
  • Betere communicatie
  • Lagere beheerskosten

Meer bedrijfszekerheid en continuïteit.

Voor vastgoed en gebruikersverantwoordelijkheid is het van belang dat alle risico’s in kaart gebracht worden. De risico’s kunnen beperkt worden tot een aanvaardbaar en verantwoord niveau voor personeel, bezoekers, (vrijwillige) medewerkers en die van derden. De technische en de organisatorische maatregelen staan hierbij centraal bij het beheer van de objecten. Certus kan u advies geven aan de hand van een integrale veiligheidsinspectie, hierdoor krijgt Certus meer inzicht in de organisatie. Voor het opstellen van een risicoanalyse en het formuleren van aanbevelingen voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Een inventarisatie van relevante gegevens;
  • Integrale veiligheidsinspectie objecten en de directe omgeving;
  • Bestudering van tekeningen en relevante achterliggende documenten;
  • Enkele interviews met directbetrokkenen op de locaties;
  • Opstellen rapportage met risicoanalyse en aanbevelingen.

De bevindingen bespreken we met de opdrachtgever om vervolgens samen te bepalen wat wel en niet aanvaardbare en verantwoorde risico’s zijn. De niet aanvaardbare en verantwoorde risico’s kunnen in een vervolgopdracht verder uitgewerkt worden aan de hand van dezelfde fases als bij de Ri&E (Plan van Aanpak). We toetsen de veiligheidsrisico’s. en de relevante documenten welke voorhanden zijn op locatie, zoals logboeken. Deze bestuderen we om duidelijkheid te krijgen over verantwoordelijkheid op de locatie door de betrokken medewerkers en die van derden.

Wat is een integrale veiligheidsinspectie

Een Integrale veiligheid inspectie geeft inzicht in hoe een gebouw op het gebied van wet-, en regelgeving als het gaat om het onderhoud en de noodzakelijke inspecties er bij staat. Het uitgangspunt is het in kaart brengen van alle aanwezige materialen, installaties, apparatuur en veiligheidsmaatregelen in en om het gebouw, hiervoor is een integrale inspectie ontwikkeld. Als het tot een uitvoering van een integrale veiligheidsinspectie komt en er zijn meerdere objecten dan wordt dit op een object gedaan uitgangspunten en de denkwijze voor de overige objecten (panden) hierop af te stemmen.

Deze methode is vooral bedoeld om gevoel te krijgen met de objecten, doelgroep en de organisatie. We toetsen het object op de veiligheidsrisico’s. De relevante documenten welke voorhanden zijn op locatie, zoals logboeken bestuderen we om duidelijkheid te krijgen over verantwoordelijkheid op de locatie door de betrokken medewerkers en die van derden.

Om inzicht te krijgen in de motivatie en de keuze van de beheersmaatregelen worden enkele interviews gepland met directbetrokkenen. Dit ten behoeve van het onderhoud in relatie tot de wet en regelgeving, beheersbaarheid en financiële gevolgen. We denken in elk geval aan de beheerder van het object, de opdrachtgever voor het hele project en eventueel een medewerker. De informatie uit deze gesprekken integreren we met de bevindingen uit bovengenoemde integrale veiligheidsinspectie. Standaard wordt ervan uit gegaan niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Wij stellen op basis van de bevindingen een risicoanalyse op met suggesties voor mogelijke oplossingen en maatregelen om aangetroffen risico’s te ondervangen of te aanvaarden. We bespreken de conceptrapportage met onze opdrachtgever en passen deze zo nodig aan. Pas als duidelijk is wat de uitkomsten zijn, kan een advies en een eventuele verdere samenwerking volgen. Vanuit dit advies kunt u de juiste acties uitzetten, u kan dit zelf uitvoeren of laten uitvoeren.

Wij verstrekken u hiervoor een Veiligheidsinspectie advies Rapport voor het gebruik van gebouw en omgeving, ook wel Via® genoemd. Het Veiligheidsinspectie advies Rapport beoogt mede een handreiking te zijn voor het oplossen van het probleem op het juiste niveau. Het Veiligheidsinspectie advies Rapport vormt ten slotte een ideaal instrument bij een procesverbetering op dit gebied, welke leidt tot continuïteit en eventuele significante besparingen. Wij streven naar continuïteit en het waarborgen van de gemaakte afspraken en wettelijke verplichtingen ten opzichte van overheden en verzekeraars.

Het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.