Cameratoezicht evenementen

 In Blog

Cameratoezicht is het houden van toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen met behulp van bewakingscamera’s. Er zijn verschillende doelen voor cameratoezicht mogelijk, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar ook verkeerstoezicht, tellingen van personen of voertuigen of crowd-control, zoals vaak bij grootschalige evenementen gewenst. Opgenomen beelden kunnen door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt voor opsporing en vervolging maar ook voor evaluaties. Zekers bij grote evenementen kan men hierdoor een volgend evenement nog beter voorbereiden.

Camera’s worden voor uiteenlopende doelen ingezet. Globaal kan daarbij onderscheid worden gemaakt naar het ‘moment’ waarop de camera effect moet hebben:

 

Vooraf & preventief

Het doel is potentiële veroorzakers van overlast of plegers van criminaliteit hun gedrag aan te laten passen.

 • Afschrikken mogelijke dealers, daders en overlastgevers
 • Bewaken en beveiligen personen, objecten e goederen
 • Veiligheidsgevoel verbeteren
 • Aantrekkelijkheid van het evenement vergroten

 

Rechtstreeks & proactief

Door rechtstreeks toezicht kunnen incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd waarna er een reactie kan worden gegeven waardoor het incident niet (verder) escaleert.

 • Beheer openbare ruimte, leefbaarheid
 • Verkeerstoezicht, denk hierbij ook aan toegang van hulpdiesten
 • Toezicht tijdens evenementen op het verloop
 • Crowd management en crowd control, dit lichten we hieronder nog verder toe
 • Handhaving openbare orde en veiligheid
 • Aansturen toezichthouders, hulpverlening en noodhulp
 • Conflict- en crisishantering

 

Achteraf & repressief

Door beelden op te nemen kunnen deze achteraf worden gebruikt, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal in een rechtszaak of voor een automatische boete.

 • Handhaving drugs en dranksbeleid
 • Handhaving verkeersovertredingen
 • Opsporing strafbare feiten
 • Evaluatie achteraf met de organisatie en betrokken diensten
 • Opleiding en training

 

Effecten

Het effect van cameratoezicht is moeilijk aan te tonen, omdat cameratoezicht bijna altijd als onderdeel van een pakket aan maatregelen wordt ingevoerd. Ook is goed en gedegen evaluatieonderzoek kostbaar en tijdrovend waardoor het niet vaak wordt uitgevoerd. De meeste gangbare effecten zijn:

 • Gevoel van veiligheid
 • Opsporing en vervolging
 • Kwaliteit evaluaties

 

Wetgeving, overkoepelende wet- en regelgeving voor privacy

Elke camera betekent per definitie dat er een inperking op de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde wordt gemaakt. Dat is alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is (‘bij wet voorzien’) en als het noodzakelijk is.

Crowd management

Crowd managment is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa’s en mensenstromen in veilige banen te leiden. Een onderdeel van crowd management is crowd control, dat van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement en zich richt op het sturen van een mensenmassa. Crowd management kan ook wel worden gezien als het beheersen van een mensenmassa en crowd control als het sturen van een mensenmassa.

Crowd management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering en het plannen van de hoeveelheid en plaats van voorzieningen zoals toiletten. Bij grote muziekevenementen wordt gekeken naar de volgorde en locatie van optredens op de verschillende podia. Wanneer bijvoorbeeld twee bekende artiesten tegelijk een optreden verzorgen op twee ver van elkaar verwijderde podia op een festivalterrein, verdeelt het publiek zich vanzelf over de beide podia en wordt te grote drukte op een plaats vermeden.

Crowd management richt zich met name op het voorkomen van overcrowding en crossflow, twee grote mensenstromen die tegelijk in tegengestelde richtingen willen bewegen zodat het gevaar bestaat op verdrukking.

 

Crowd control

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen zoals spoorwegstations. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Dergelijke samenstromingen van mensen vragen om een meer voorzichtige en zachtere aanpak dan rellen. Het controleren van grote stromen mensen kan gebeuren door het gebruik van dranghekken of barriers, maar kan daarnaast ook inzet vergen van politieagenten of evenementenbeveiligers.

Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa’s. Dit is erop gericht om het ongewenste gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Bovendien is een belangrijk onderdeel van crowd control dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

Het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.